Huur voorwaarden Arkie’s van de Remise te Buren

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: * de Arkie. De Arkie  is een driewielig scootmobiel dat geschikt is om 1 persoon mee te vervoeren, die minimaal 16 jr dient te zijn. * De huurovereenkomst. De overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en verhuurder met betrekking tot het gehuurde..

 

Artikel 2. Totstandkoming en duur van de huur; bepaling van het huurbedrag Bij het telefonisch tot stand komen van een overeenkomst geldt de door de verhuurder in te roepen ontbindende voorwaarde, dat deze overeenkomst schriftelijk bevestigd dient te worden. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging (tijd van 2½ uur),van de huur zullen altijd worden vastgesteld binnen door verhuurder voor zijn bedrijf gestelde openingstijden. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 Artikel 3. Verlenging van de huurovereenkomst De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen. Elke verlenging dient schriftelijk te worden aangevraagd. De verlenging heeft uitsluitend gelding indien deze schriftelijk is bevestigd door de verhuurder.

 

Artikel 4. Overschrijding van de huurtermijn Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde. Hierbij zal overigens de huur automatisch doorgaan onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder. Het huurbedrag zal over de periode van overschrijding alsdan bedragen: de door verhuurder gehanteerde huurvergoeding per half uur verhoogd met een bedrag van € 10,- per half uur tot dat het gehuurde weer in bezit van de verhuurder is, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming. Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

 

Artikel 5. Afrekening huurbedrag 5.1. Betaling De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen, dan wel de huurperiode aanvangt bij ondertekening van de huurovereenkomst, dient betaling van het in de huurovereenkomst genoemde huurbedrag á € 27,50 per Arkie.

 

Een waarborgsom  word verlangd. De waarborgsom wordt bij in ontvangst name van het gehuurde op de in de huurovereenkomst gemelde wijze voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Deze borg kan na de huurperiode, als het voertuig in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt, worden terugbetaald. De borg bedraagt € 50,-. Per Arkie

 

 

 

Artikel 6. Annulering Bij annulering, anders dan door overmacht, door de huurder van de huurovereenkomst is de huurder de overeengekomen huurvergoeding voor 50% verschuldigd. De huurder is gehouden binnen één week na annulering de huurvergoeding te betalen onder aftrek van de reeds op grond van artikel 5.1 van deze voorwaarden vooruit betaalde bedragen.

 

Artikel 7. Kosten tijdens de huurtijd Gedurende de tijd dat de huurder over het gehuurde beschikt, zijn de kosten van het dagelijks gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.

 

Artikel 8. Reparaties De kosten van reparatiewerkzaamheden komen geheel voor rekening van de verhuurder, tenzij er schade is ontstaan doordat de huurder het gehuurde niet op behoorlijke wijze heeft behandeld en verzorgd overeenkomstig bestemming en gebruik en/of in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden. Reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient in Nederland gebruik te worden gemaakt van de diensten van een bij BOVAG AMR aangesloten bedrijf. De huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden een bedrag van € 250,- exclusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor de kosten van reparatiewerkzaamheden boven een bedrag van € 250,- exclusief BTW dient de verhuurder vooraf toestemming te verlenen voor zowel de reparatie als het in te schakelen bedrijf, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. De door de huurder betaalde reparaties en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij de verhuurder, indien hij daarom verzoekt, te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van de verhuurder. Bij het total loss rijden en diefstal van het motorvoertuig is een bedrag van € 1175.- exclusief BTW verschuldigd.

 

 Artikel 9. Verzekering 9.1. WA -dekking De verhuurder verklaart dat het gehuurde minimaal tegen wa-schade is verzekerd c.q. dat een voorziening is getroffen waarbij wa-schade onder de voor WA-verzekeringen gangbare voorwaarden is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel te allen tijde: * het (eventuele) eigen risico van € 175,- exclusief BTW voor zover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd, dit geldt voor alle schades waaraan de huurder schuld heeft volgens het verzekeringsrecht; * schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden; * schade ontstaan wanneer de bestuurder van het gehuurde ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest het gehuurde naar behoren te besturen; * schade door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder; * schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het gehuurde voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd; * alle schade die volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt. 9.2. WA –verzekering De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van: * schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed; * schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade; * het (eventuele) eigen risico

 

Artikel 10. Gehuurde object met toebehoren De verhuurder verklaart het gehuurde in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires zoals omschreven in de overhandigde, als annex bij de overeenkomst behorende beoordelingsformulier met de benodigde bescheiden, op uiterlijk de huur ter beschikking te zullen stellen. Hierin maakt huurder de eventuele schade kenbaar die aanwezig is op de Arkie. Schade die niet is vermeld en bij einde huurovereenkomst op de Arkie aanwezig is dient door huurder voldaan te worden.

 

Het staat verhuurder vrij om een gelijkwaardige Arkie van een ander merk ter beschikking te stellen i.p.v. de genoemde in de huurovereenkomst. De verhuurder zal voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde mondeling aanwijzingen en instructies verstrekken met betrekking tot het gebruik van het gehuurde. Artikel 11. Verplichtingen huurder De huurder garandeert dat: * hij voorafgaand aan het Arkie rijden, geen alcohol genuttigd heeft. * hij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften; * hij zich ten allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen

 

* met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze en erop toe te zien dat zijn aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet voorwaarden onder artikel 9.3. worden aangetast.

 

* hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, met * met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden gereinigd bij verhuurder zal inleveren op de overeengekoemen tijdstip, bij gebreke omgegaan in rekening zullen worden gebruikt voor wedstrijden of andere evenementen met een competitief element. gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde; * het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd; * het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften * hij volledige rijbevoegdheid heeft; hij/zij dient 16 jr te zijn, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van het gehuurde.

 

Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk * bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij proces-verbaal zal doen opmaken. handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder;. * hij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van * Niet met de Arkie tegen elkaar te botsen. Niet op en af te rijden van trottoirbanden. alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van een voertuig vereist is;

 

Artikel 12. Schade Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 10 minuten in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. De huurder dient te allen tijde door de politie rapport of proces-verbaal te doen opmaken. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de op het gehuurde betrekking hebbende bescheiden en door verlies van onderdelen en gereedschappen, dan wel schade ontstaan door elk handelen of nalaten van de huurder dat hem als tekortkoming kan worden toegerekend. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het gehuurde of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de verhuurder zou schaden dan is de huurder voor deze aansprakelijk.

 

Artikel 13. Vervanging van het gehuurde

 

Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang

 

van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervanging van het gehuurde. Andere kosten of

 

schade worden niet vergoed.

 

Verhuurder heeft recht om vervangend vervoer in te zetten van het gehuurde, indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten gevolge van een ongeval / schade aan het gehuurde niet aanwezig was bij aanvang

 

van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervanging van het gehuurde.

 

In alle andere gevallen waarbij verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervanging van het

 

gehuurde. Voor schade aan met het gehuurde vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook

 

indien deze is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade

 

een eigen verzekering af te sluiten.

 

Artikel 14. Gevolgschade Voor schade die niet valt onder de WA-dekking is de huurder aansprakelijk indien deze schade is ontstaan door en te wijten aan handelen of nalaten van de huurder of zijn medegebruikers in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden.

 

 Artikel 15. Vrijwaring verhuurder De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen een sanctie is gesteld. Eén en ander voor zover het door verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Indien sancties en maatregelen van overheidswege aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden de verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,-. Indien de verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,-.

 

Artikel 16. Ontbinding van de huur De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement van de huurder of het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de huurder; bij vestiging in het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen. Artikel 17. Bevoegde Rechter Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met verhuurder, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij enige wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.

 

Artikel 18. Verwerking van de persoonsgegevens van de huurder De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, de huurder optimale service en actuele product informatie geven en de huurder aanbiedingen doen. De huurder kan tegen verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct mailing bij de verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

 

Artikel 19 Ondergetekende verklaart ruim voldoende Informatie te hebben ontvangen over het gebruik van het desbetreffende voertuig.

 

Artikel 20 Onderhuur Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Arkie in onderhuur of gebruik aan derden af te staan buiten de gehuurde periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21 Hij verklaart hiermee tevens bekend te zijn met de risico’s van het rijden op een Arkie. Deze risico's kunnen bestaan uit: Op drie wielen rijden. Stuurversnelling een eigen Snelheidsdosering en deze in de 2e versnelling te laten staan. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Arkie aan derden is toegebracht en zal de Remise (Esther van Arkel) daarvoor vrijwaren.

 

Artikel 22 Esther van Arkel/ de Remise is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

 

Artikel 23 Het huren van een Arkie geschiedt op eigen risico. Esther van Arkel/ de Remise  is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

 

Artikel 24. Toepasselijk recht De voor waarden Zijn gedeponeerd bij de Verzekerings maatschappij. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

 

 

 

 

*Kopie legitimatie verplicht af geven aan de Remise

 

 

 

 

 

E. van Arkel

 

 

 

 

 

De Remise

 

Culemborgseweg 3

 

4116 RL Buren